Трансофрмація фінансової звітності за міжнародними стандартами (МСФЗ)

Якщо вам потрібно складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ, IFRS, GAAP), ми пропонуємо вам свою допомогу.
Наші досвідчені і дипломовані фахівці можуть:
• підготувати фінансову звітність для переходу на МСФЗ (перше застосування МСФЗ);
• трансформувати українську звітність в звітність по МСФО, IFRS, GAAP;
• консолідувати звітність материнської компанії і її дочірніх компаній відповідно до МСФЗ, IFRS, GAAP, включаючи трансформацію звітності дочірніх компаній за МСФЗ;
• консультації з питань складання фінансової звітності та практичного застосування МСФЗ, IFRS, GAAP.
Трансформація здійснюється з використанням методики провідних міжнародних компаній які адаптовано під реалії вітчизняного бізнесу. Перехід від звітності створеної за національними стандартами бухобліку (П(С)БО) до звітності за МСФЗ, IFRS, GAAP відбувається із застосуванням трансформаційних таблиць та деталізуючих форм, що дозволяє зробити процес трансформації прозорим і зрозумілим для бухгалтерів вашої компанії.
В ході трансформації звітності ми здійснюємо такі операції:
Трансформація балансу:
Формат балансу.
Рекласифікація активів і зобов’язань.
Коригування балансової вартості активів та зобов’язань відповідно до вимог МСБО та МСФЗ, IFRS, GAAP.
Розкриття інформації про події після дати балансу.
Трансформація звіту про фінансові результати:
Формат і класифікація статей звіту.
Визнання доходів і витрат відповідно до МСБО, IFRS, GAAP.
Відображення інформації про зміну облікової політики, облікових оцінок і виправлення істотних помилок.
Розкриття інформації про прибуток на акцію.
Звіт про зміну капіталу:
складання звіту про власний капітал відповідно до вимог МСБО та МСФЗ, IFRS, GAAP.
Звіт про рух грошових коштів:
Класифікація грошових потоків.
Складання звіту про рух грошових коштів.
Підготовка приміток і детальних звітів:
розкриття інформації відповідно до вимог МСФЗ, IFRS, GAAP.
В результаті трансформації ви отримуєте повний комплект звітності з детальними примітками в новому форматі, а також докладний алгоритм складання звіту та приміток з чіткими рекомендаціями для подальшого виконання процедури самостійно.