Трансофрмація фінансової звітності за міжнародними стандартами (МСФЗ)

Якщо вам потрібно складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ, IFRS, GAAP), ми пропонуємо вам свою допомогу.
Наші досвідчені і дипломовані фахівці можуть:
• підготувати фінансову звітність для переходу на МСФЗ (перше застосування МСФЗ);
• трансформувати українську звітність в звітність по МСФО, IFRS, GAAP;
• консолідувати звітність материнської компанії і її дочірніх компаній відповідно до МСФЗ, IFRS, GAAP, включаючи трансформацію звітності дочірніх компаній за МСФЗ;
• консультації з питань складання фінансової звітності та практичного застосування МСФЗ, IFRS, GAAP.
Трансформація здійснюється з використанням методики провідних міжнародних компаній які адаптовано під реалії вітчизняного бізнесу. Перехід від звітності створеної за національними стандартами бухобліку (П(С)БО) до звітності за МСФЗ, IFRS, GAAP відбувається із застосуванням трансформаційних таблиць та деталізуючих форм, що дозволяє зробити процес трансформації прозорим і зрозумілим для бухгалтерів вашої компанії.
В ході трансформації звітності ми здійснюємо такі операції:
Трансформація балансу:
Формат балансу.
Рекласифікація активів і зобов’язань.
Коригування балансової вартості активів та зобов’язань відповідно до вимог МСБО та МСФЗ, IFRS, GAAP.
Розкриття інформації про події після дати балансу.
Трансформація звіту про фінансові результати:
Формат і класифікація статей звіту.
Визнання доходів і витрат відповідно до МСБО, IFRS, GAAP.
Відображення інформації про зміну облікової політики, облікових оцінок і виправлення істотних помилок.
Розкриття інформації про прибуток на акцію.
Звіт про зміну капіталу:
складання звіту про власний капітал відповідно до вимог МСБО та МСФЗ, IFRS, GAAP.
Звіт про рух грошових коштів:
Класифікація грошових потоків.
Складання звіту про рух грошових коштів.
Підготовка приміток і детальних звітів:
розкриття інформації відповідно до вимог МСФЗ, IFRS, GAAP.
В результаті трансформації ви отримуєте повний комплект звітності з детальними примітками в новому форматі, а також докладний алгоритм складання звіту та приміток з чіткими рекомендаціями для подальшого виконання процедури самостійно.

Транcформация отчетности по международным стандартам (МСФО)

Если вам необходимо составить финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО, IFRS, GAAP), мы предлагаем вам свою помощь.
Наши опытные и дипломированные специалисты могут:
• подготовить финансовую отчетность для перехода на МСФО (первое применение МСФО)
• трансформировать украинскую отчетность в отчетность по МСФО, IFRS, GAAP;
• консолидировать отчетность материнской компании и ее дочерних компаний в соответствии с МСФО, IFRS, GAAP, включая трансформацию отчетности дочерних компаний по МСФО;
• консультации по вопросам составления финансовой отчетности и практического применения МСФО, IFRS, GAAP.
Трансформация осуществляется с использованием методик ведущих международных компаний, которые адаптированы под реалии отечественного бизнеса. Переход от отчетности созданной по национальным стандартам бухучета (П (С) БУ) к отчетности по МСФО, IFRS, GAAP происходит с применением трансформационных таблиц и детализирующих форм, что позволяет сделать процесс трансформации прозрачным и понятным для бухгалтеров вашей компании.
В ходе трансформации отчетности мы осуществляем следующие операции:
Трансформация баланса:
Формат баланса.
Реклассификация активов и обязательств.
Корректировка балансовой стоимости активов и обязательств в соответствии с требованиями МСФО и МСФО, IFRS, GAAP.
Раскрытие информации о событиях после отчетной даты.
Трансформация отчета о финансовых результатах:
Формат и классификация статей отчета.
Признание доходов и расходов в соответствии с МСФО, IFRS, GAAP.
Отображение информации об изменении учетной политики, учетных оценок и исправления существенных ошибок.
Раскрытие информации о прибыли на акцию.
Отчет об изменении капитала:
составление отчета о собственном капитале в соответствии с требованиями МСФО и МСФО, IFRS, GAAP.
Отчет о движении денежных средств:
Классификация денежных потоков.
Составление отчета о движении денежных средств.
Подготовка примечаний и детальных отчетов:
раскрытие информации в соответствии с требованиями МСФО, IFRS, GAAP.
В результате трансформации вы получаете полный комплект отчетности с подробными примечаниями в новом формате, а также подробный алгоритм составления отчета и примечаний с четкими рекомендациями для дальнейшего выполнения процедуры самостоятельно.

Ціни та послуги

Ціни та послуги

Бухгалтерське обслуговування (ведення обліку, здача звітності, сплата податків) за місяць:
ФОП на єдиному податку 1-я і 2-я група - від 100 грн .;
ФОП і юридичні особи на єдиному податку без ПДВ - від 300 грн .;
ФОП і юридичні особи на єдиному податку з ПДВ - від 500 грн .;
ФОП і юридичні особи на загальній системі без ПДВ - від 500 грн .;
ФОП і юридичні особи на загальній системі з ПДВ від 1000 грн.
Консультації з питань бухгалтерського обліку та оподаткування:
разово по телефону / скайп / вайбер - від 50 грн .;
до 20 дзвінків на місяць - від 200 грн. за місяць;
з виїздом до клієнта - від 100 грн. за годину;
письмово за запитом клієнта від 200 грн. за консультацію;
Навчання роботі в 1С, MeDoc, Соната, АртЗвіт, Електронний кабінет - від 70 грн. в годину.

Бухгалтерське обслуговування в нашій компанії включає в себе:

ведення обліку;
підготовку і подачу фінансової, статистичної та податкової звітності підприємства;
підготовка документів для сплати податків і контроль за термінами сплати і зарахуванням на рахунки казначейства.
Ведення обліку в залежності від Ваших потреб, обсягу і технології може бути реалізовано в різних варіантах. Ваша компанія може як самостійно вести первинну документацію (формування і відсилання рахунків, товарно-транспортних документів, видаткових накладних, актів виконаних робіт і т.д.) і передавати нам її для проведення і формування фінансових показників, так і доручити нам повний комплекс ведення як первинної документації, так і бухгалтерського обліку.

Крім того, ми можемо взяти на себе процес нарахування і перерахування заробітної плати, кадровий облік на підприємстві, підготовку і подачу звітів, пов'язаних із заробітною платою.

Підготовка та подача фінансової, статистичної та податкової звітності має на увазі власне підготовку фінансових показників підприємства, необхідних для формування такої звітності, а також заповнення форм звітності та відправка їх до контролюючих органів. При цьому фахівці нашої компанії використовують програмне забезпечення, яке вибирає клієнт залежно від його переваг і можливостей. Наші фахівці проконсультують і допоможуть клієнту у виборі такого програмного забезпечення. Ми беремо на себе процес заповнення, відправки та контролю проходження звітності.

Вартість обслуговування клієнтів визначається в індивідуальному порядку в залежності від системи оподаткування, обсягу документообігу, технології обробки інформації і побажань клієнта. При укладанні договору ми проводимо обстеження системи документообігу і даємо свої рекомендації для його оптимізації з метою бухгалтерського і податкового обліку і зручності для Вас.

Наша компанія надає інформаційні та консультаційні послуги. Багаторічний досвід роботи наших співробітників в різних областях бізнесу, а також постійне вивчення чинного законодавства та його змін дозволяють нам допомагати Вам у веденні бухгалтерського обліку та оподаткування і оптимізації даної сфери Вашого бізнесу.

Якщо Ви укладаєте договір на комплексне обслуговування, консультаційний супровід з питань бухгалтерського обліку та оподаткування надається безкоштовно на весь період супроводу.

Наші співробітники мають багаторічний досвід роботи з різними програмними продуктами, які полегшують ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Вони можуть провести для Вас або Ваших співробітників тренінги для навчання роботі на таких програмних продуктах, можуть допомогти у виборі програм з урахуванням ваших побажань і потреб Вашого бізнесу.

При необхідності, наша компанія може провести відбір і тестування персоналу на позиції, пов'язані з бухгалтерським обліком, кадрами та іншими офісними роботами.

Про нас

У нашій компанії працюють спеціалісти, кваліфікація яких підтверджена Міжнародним сертифікатом CAP (Certified Accounting Practitioner: Сертифікований  бухгалтер-практик).

Наші спеціалісти мають багаторічний досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту.

Наша адреса:

вул.Пушкіна, дім 119а,

м.Полтава, 36014

Телефони:

+38(050)347-15-22

+38(050)625-16-83

Задать вопрос

Цены и услуги

 1. Бухгалтерское обслуживание (ведение учета, сдача отчетности, уплата налогов) за месяц:
  • ФОП на едином налоге 1-я и 2-я группа - от 100 грн.;
  • ФОП и юридические лица на едином налоге без НДС - от 300 грн.;
  • ФОП и юридические лица на едином налоге с НДС - от 500 грн.;
  • ФОП и юридические лица на общей системе без НДС - от 500 грн.;
  • ФОП и юридические лица на общей системе с НДС от 1000 грн.
 2. Консультации по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения:
  • разово по телефону/скайп/вайбер - от 50 грн.;
  • до 20 звонков в месяц - от 200 грн. за месяц;
  • с выездом к клиенту - от 100 грн. за час;
  • письменно по запросу клиента от 200 грн. за консультацию;
 3. Обучение работе в 1С, MeDoc, Соната, АртЗвіт, Электронный кабинет - от 70 грн. в час.


Бухгалтерское обслуживание в нашей компании включает в себя:

 • ведение учета;
 • подготовку и подачу финансовой, статистической и налоговой отчетности предприятия;
 • подготовка документов для уплаты налогов и контроль за сроками уплаты и зачислением на счета казначейства.

Ведение учета в зависимости от Ваших потребностей, объема и технологии может быть реализовано в разных вариантах. Ваша компания может как самостоятельно вести первичную документацию (формирование и отсылка счетов, товарно-транспортных документов, расходных накладных, актов выполненных работ и т.д.) и передавать нам ее для проведения и формирования финансовых показателей, так и поручить нам полный комплекс ведения как первичной документации, так и бухгалтерского учета.

Кроме того, мы можем взять на себя процесс начисления и перечисления заработной платы, кадровый учет на предприятии, подготовку и подачу отчетов, связанных с заработной платой.

Подготовка и подача финансовой, статистической и налоговой отчетности подразумевает собственно подготовку финансовых показателей предприятия, необходимых для формирования такой отчетности, а также заполнение форм отчетности и отправка их в контролирующие органы. При этом специалисты нашей компании используют программное обеспечение, которое выбирает клиент в зависимости от его предпочтений и возможностей. Наши специалисты проконсультируют и помогут клиенту в выборе такого программного обеспечения. Мы берем на себя процесс заполнения, отправки и контроля прохождения отчетности.

Стоимость обслуживания клиентов определяется в индивидуальном порядке в зависимости от системы налогообложения, объема документооборота, технологии обработки информации и пожеланий клиента. При заключении договора мы проводим обследование системы документооборота и даем свои рекомендации для его оптимизации в целях бухгалтерского и налогового учета и удобства для Вас.

Наша компания оказывает информационные и консультационные услуги. Многолетний опыт работы наших сотрудников в различных областях бизнеса, а также постоянное изучение действующего законодательства и его изменений позволяют нам помогать Вам в ведении бухгалтерского учета и налогообложения и оптимизации данной сферы Вашего бизнеса.

Если Вы заключаете договор на комплексное обслуживание, консультационное сопровождение по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения предоставляется бесплатно на весь период сопровождения.

Наши сотрудники имеют многолетний опыт работы с различными программными продуктами, облегчающими ведение бухгалтерского учета и подачу отчетности. Они могут провести для Вас или Ваших сотрудников тренинги для обучения работе на таких программных продуктах, могут помочь в выборе программ с учетом ваших пожеланий и потребностей Вашего бизнеса.

При необходимости, наша компания может провести отбор и тестирование персонала на позиции, связанные с бухгалтерским учетом, кадрами и другими офисными работами.     

О нас

В нашей компании работают специалисты, квалификация которых подтверждена Международными сертификатами CAP (Certified Accounting Practitioner: Сертифицированный бухгалтер-практик) выданными Международной программой сертификации CAP-CIPA. 

Наши специалисты имеют многолетний опыт работы в сфере бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.

Наш адрес:

ул.Пушкина, дом 119а,

г.Полтава, 36014

Телефоны:

+38(050)347-15-22

+38(050)625-16-83

Что такое бухгалтерский аутсорсинг?

Компания Great Solution предоставит вам услуги по бухгалтерскому аутсорсингу.

Бухгалтерский аутсорсинг - достаточно новый вид бухгалтерского учета, когда все задачи по бухгалтерскому учету берет на себя внешняя фирма, а само предприятие лишь предоставляет первичные документы для аутсорсера. Аутсорсер также берет на себя все проблемы, связанные с подачей отчетов для контролирующих органов. Задача предприятия - своевременно предоставить аутсорсеру первичные документы и вовремя внести суммы налогов в бюджет. Аутсорсер также берет на себя обязанность проконтролировать уплату налогов в бюджет. По такой схеме работает большая часть предприятия малого и среднего бизнеса в Европе и Америке.

Наша компания предоставит Вам подобные услуги быстро и качественно.

Бухгалтерский учет без головной боли.